ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE KENDİ İŞİNİ KURMA FIRSATI 36 000.TL HİBE İŞ-KUR’DAN

DESTEĞİN AMACI

Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR

KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİNE YÖNELİK PROJELER

Kimler başvurabilir?

Engellilerde aranılan şartlar

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,

c)18 yaşını tamamlamış olmak,

d)Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e)Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)

f)İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

g)Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h)Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski Hükümlülerde aranılan şartlar

Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)18 yaşını tamamlamış olmak,

c)Eski hükümlü olmak,

d)Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e)Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)

f)İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

g)Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h)Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığı ile projesini Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletilmesi gereklidir.

Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz.

HANGİ TÜR PROJELER DESTEKLENECEKTİR?

İş Kanununun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

1-Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin  istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5-Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Proje kapsamında NELERE DESTEK VERİLECEK?

Engelliler için

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a)Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,  ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.

b)İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

c)Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL.

 

Eski hükümlüler için

Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 10 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

 

Desteklenmeyen giderler nelerdir?

Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;

– işyeri kirası,

– depozito,

– su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,

– çalışanların ücretleri,

– işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,

– vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,

– işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,

– kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,

karşılanmayacaktır.

Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı desteklenmeyecektir

Hangi evraklarla başvuru yapılacaktır?

Engelliler

1-            Talep dilekçesi,

2-            Başvuru Formu,

3-            Kimlik fotokopisi,

4-            Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,

5-            Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,

6-            Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),

7-            Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 30 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),

8-            İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,

9-            Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),

10-         Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,

11-         Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak İşletme Belgesi örneği

 

Eski hükümlüler

1-            Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),

2-            Başvuru Formu,

3-            Kimlik fotokopisi

4-            Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,

5-            Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,

6-            Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),

7-            Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. Kuruluş desteği kapsamında verilen destek miktarı (en fazla brüt asgari ücretin on katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),

8-            İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,

9-            Vergi Dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,

10-         Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak İşletme Belgesi örneği

Proje ve destek için arayabilirsiniz.

eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

BAŞVURU YERİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Proje teklifleri, 10 Haziran 2016 tarihi mesai saati sona erene kadar Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. İl müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 30 Haziran 2016 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenilecektir. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde eksikliklerin tamamlanması mümkün değildir.

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arabic AR Croatian HR English EN French FR German DE Hindi HI Italian IT Macedonian MK Russian RU Serbian SR Turkish TR