İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

PROGRAM ADI PROGRAM BÜTÇESİ
GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) 3.000.000 TL
GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

 

2.250.000 TL
TOPLAM 5.250.000 TL

GAP BÖLGESİ’NDE SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI

Son Başvuru Tarihi: 11 Mayıs 2016 / Saat 17:00
Matbu Evrak Son Teslim Tarihi: 18 Mayıs 2016 / Saat 17:00

Programın Genel Amacı, Özel Amaçları ve Kapsamı

GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın genel amacı;endüstriyel enerji verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Programın özel amacı; GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilikartırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır.

Programın öncelikleri aşağıda belirtilmektedir: ⋅
Öncelik 1: Bölge’deki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması, ⋅
Öncelik 2: Bölge’de üretim yapan sanayi işletmelerinde enerji verimliliğini arttırmaya yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması. ⋅
Öncelik 3: Bölgede GAP BKI desteği ile kurulmuş olan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi(GAP YENEV) ve GAP Enerji Verimliliği Danışmalık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) gibi Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Danışmanlık ve Araştırma Merkezleri’nin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

Programın, öncelikli alanları doğrultusunda yukarıda belirtilen genel amacına ulaşılmasında ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesinde, başvuru sahipleri tarafından sunulacak proje tekliflerinin niteliği ve kapsamı büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen hususlar, programın kilit başarı unsurlarını oluşturmakta olup,
⋅ Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip veya bu potansiyeli taşıyan ve enerji maliyetlerinin önemli bir girdi oluşturduğu stratejik sektörler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi, proje tekliflerinin bu kilit başarı unsurlarını dikkate alacak şekilde geliştirilmesi beklenmektedir:
⋅ Geliştirilen projelerin faaliyet gösterilen sanayi sektöründe enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik örnek teşkil etmesi ve temsiliyet kabiliyetine sahip olması,
⋅ Geliştirilen projelerin Bölge’de enerji yöneticisi istihdam eden, enerji yönetim birimi ve/veya sistemi kuran endüstriyel işletme sayısının artışına katkı sağlaması.

. Enerji Verimliliği Danışmanlığı Kapsamında Sağlanacak Destekler GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi(GAP YENEV),GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) veGAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (GAP YEEV) Projesi’nin ilgili uzmanları tarafından kurulacak bir Teknik Danışman Ekibi ile proje başvurusu yapacak olan paydaşlara teknik danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

GAP ORGANİK TARIM DEĞER ZİNCİRİ PİLOT UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI

Son Başvuru Tarihi: 11 Mayıs 2016 / Saat 17:00
Matbu Evrak Son Teslim Tarihi: 18 Mayıs 2016 / Saat 17:00

Programın Genel Amacı, Özel Amaçları ve Kapsamı

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın genel amacı; GAP Bölgesi’ndeki Organik Tarım Değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Programın özel amacı; GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.
Programın öncelikleri aşağıda belirtilmektedir:
 Öncelik 1: Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi,
 Öncelik 2: Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması,
 Öncelik 3: Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle, Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması
Programın, öncelikli alanları doğrultusunda yukarıda belirtilen genel amacına ulaşılmasında ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesinde, başvuru sahipleri tarafından sunulacak proje tekliflerinin niteliği ve kapsamı büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen hususlar, programın kilit başarı unsurlarını oluşturmakta olup, proje tekliflerinin bu kilit başarı unsurlarını dikkate alacak şekilde geliştirilmesi beklenmektedir.
 Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip ve/veya bu potansiyeli taşıyan stratejik ürünler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi,
 Kümelenme yaklaşımının temelini oluşturan kamu, özel sektör, sivil toplum ve bilgi üreten kurumlar arasında (araştırma enstitüsü, üniversite vb.) işbirliklerinin tesis edilmesi,
 Proje tekliflerinin ürün bazlı değer zincirleri özelinde üretim, işleme ve pazarlama süreçlerindeki öncelikli ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri bütüncül olarak dikkate alacak nitelikte tasarlanması (Entegre Organik Üretim, İşleme ve Pazarlama Girişimi),
 Sürdürülebilir ve kaliteli üretim ile pazara etkin erişim ilkeleri çerçevesinde kamu (üretici birliği, kooperatif vb.) ve özel sektör (KOBİ) ticari işbirliklerinin tesis edilmesi,
 Ürün bazlı değer zincirleri özelinde üreticiler, işleyiciler, destekleyici firmalar ve bilgi üreten kurumlar arasında bölgelerarası ticari/kurumsal işbirliklerinin tesis edilmesi (Bölgelerarasılaşma).

DETAYLI BİLGİ

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN Dutch NL English EN French FR German DE Hindi HI Italian IT Russian RU Spanish ES Turkish TR